Articles

จำนวนผู้ว่างงานของจังหวัดเพชรบุรี ปี 2560

 

จำนวนผู้ว่างงานของจังหวัดเพชรบุรี ปี 2560 มีจำนวนเฉลี่ยทั้งสิ้น 3,457 คน และมีอัตราการว่างงาน 1.26

โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยของจังหวัดเพชรบุรี

จำนวนผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้ของจังหวัดเพชรบุรี มีทั้งสิ้น 80,740 คน ซึ่งเป็นผู้มีบัตร จำนวน 64,040 คน (คิดเป็นร้อยละ 79.32)

มาทำความรู้จักกับ Big Data

มาทำความรู้จักกับ Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะนำ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา กำหนดนโยบาย ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

โครงการเน็ตประชารัฐของจังหวัดเพชรบุรี

 

หมู่บ้านที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ มีทั้งสิ้น 163 หมู่บ้าน

จุดอบรมเน็ตประชารัฐ มีทั้งสิ้น 28 จุด

(เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2561)

 

รายละเอียด : รายชื่อหมู่บ้านที่ติดตั้งและจุดอบรมเน็ตประชารัฐ.xls

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔