Display # 
Title Author Hits
โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติเพชรบุรี Written by admin 17
โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติเพชรบุรี Written by admin 108
โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดเกพชรบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 Written by admin 169
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี ไตรมาส 3 ปี 2561 Written by admin 162
โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2561 Written by admin 2400
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ Written by admin 174
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดเพชรบุรี Written by admin 203
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2/2561 Written by admin 151
บทสรุปผู้บริหาร "การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1 ปี 2561" Written by admin 138
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 Written by admin 154

Subcategories

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔