Display # 
Title Author Hits
ภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือน สิงหาคม 2561 Written by admin 20
โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2561 Written by admin 18
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ Written by admin 27
ภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 Written by admin 36
โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน กันยายน 2561 Written by admin 32
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดเพชรบุรี Written by admin 74
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2/2561 Written by admin 40
ภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือน มิถุนายน 2561 Written by admin 54
โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2561 Written by admin 56
บทสรุปผู้บริหาร "การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1 ปี 2561" Written by admin 30

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔