คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

download:คู่มือการปฏิบัติงานสำรวจความคิดเห็น การทำงานของหน่วยงานต่างๆ

download:คู่มือการปฏิบัติงานสนาม โครงการประมวลพื้นที่ก่อสร้าง 64

download:คู่มือการปฏิบัติงานสนาม สำรวจยอดขายรายไตรมาส 64

download:คู่มือการปฏิบัติงานสนาม การสำรวจข้อมูลด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน 64

download:คู่มือปฏิบัติงานสนาม สอส.64

download:คู่มือการปฏิบัติงานสนาม สศส 64

download:คู่มือการปฏิบัติงานสนาม สศส 64

download:คู่มือการปฏิบัติงาน-กส63.pdf

download:คู่มือการปฏิบัติงานสนาม_สศส.63.pdf

download:คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล.pdf

download:คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล.pdf

download:คู่มือปฏิบัติงานสนาม สรง.pdf

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔