เกี่ยวกับกระทรวง

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

 

วิสัยทัศน์

“ผลักดันทุกภาคส่วนของประเทศให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ภายใน 5 ปี”


พันธกิจ

1. เสนอนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นโยบายและแผนด้านสถิติ ด้านอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งเสนอมาตรการ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและติดตาม กำกับดูแลและประเมินผลการทำงานตามนโยบายชาติและแผนดังกล่าว

2. พัฒนาและบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ รวมทั้งกำกับ ส่งเสริมให้นำโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคธุรกิจใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ

4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมดิจิทัลเพื่อพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

5. พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลสารสนเทศให้มีมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

6. ส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จนพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

7. บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ ผลิตสถิติสารสนเทศ การบริการสถิติสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการอุตุนิยมวิทยา ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์

8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

9. กำกับดูแลกฎหมายด้านดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในความรับผิดชอบ รวมทั้งกำกับดูแล สนับสนุนและประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ /เป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวง

1. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึง และมั่นคงปลอดภัย

2. มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำธุรกิจและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

3. บริการภาครัฐมีการเชื่อมโยงและมีการเปิดเผยข้อมูลให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว

4. ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยจากสภาวะอากาศ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์


ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

   

อำนาจหน้าที่

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พศ. ๒๕๕๙ (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) หมวด ๘/๑ มาตรา ๒๑/๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนส่งเสริม พัฒนา และดําเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มาตรา 25 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการ ดังนี้

1. สำนักงานรัฐมนตรี

2. สำนักงานปลัดกระทรวง

3. กรมอุตุนิยมวิทยา

4. สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

5. สำนักงานสถิติแห่งชาติ

นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังมีหน่วยงาน องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจในสังกัดอีก 6 แห่งประกอบด้วย

1. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

3. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

4. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

5. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

6. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ”


พันธกิจ
1. บริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศของชาติให้เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
2. จัดทำสำมะโนหรือสำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ของประเทศ
3. บริการข้อมูล องค์ความรู้ วิชาการด้านสถิติและสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
4. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
5. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ


เป้าประสงค์ 
1. ประเทศมีฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญ จำเป็น มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการที่หลากหลาย เข้าถึงง่ายตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 
3. บุคลากรด้านสถิติของประเทศมีความรู้ความชำนาญ เป็นมืออาชีพ
4. ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ


ประเด็นยุทธศาสตร์
1. บูรณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นของประเทศให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน
3. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความรู้ความชำนาญ เป็นมืออาชีพ
4. ส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ

 

วัฒนธรรมองค์กร
ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช.


อำนาจหน้าที่
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 มาตรา 36 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน หน้าที่และอำนาจของส่วนราชการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ดังนี้

 

โครงสร้างของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

----------------------------------------------------------------------

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

 

 วิสัยทัศน์

"เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ"


พันธกิจ
1. เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวดรองรีบการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาประเทศไทยที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
2. เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรให้มีศักยภาพในการผลิตที่มีคณภาพ
4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการจัดการตนเองเป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่งคงในชีวิตเป็นชุมชน ปลอดภัยอบอุ่น น่าอยู่
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม้ และการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมยั ธรรมาภิบาล พัฒนาขีดสมรรถนะ บุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางการพฒนาประเทศ


เป้าประสงค์
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เติบโตอย่างต่อเนื่อง
2. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืนและเป็นธรรม ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ําให้สมดุล
3. ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Social-Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
4. การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
5. การบริหารงานภาครัฐทุกระดับของจังหวัดเพชรบุรีโปร่งใสเป็นธรรมมประสิทธิภาพและประชาชนมีส่วนร่วมขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
3.การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร
4.การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี มีดังต่อไปนี้

  • กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
  • บริหาร จัดการ การจัดทำสำมะโน
  • บริหาร จัดการ การสำรวจข้อมูล
  • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
  • ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔