Tabs News

  • โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติเพชรบุรี

    โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติเพชรบุรี

  • โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2562

    โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ประจำเ

  • โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดเกพชรบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

    โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดเกพชรบุรี ประจำ

รายงาน/บทสรุปผู้บริหาร/บทวิเคราะห์

Download : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1 ปี 2560.pdf

Download : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2 ปี 2560.pdf

Download : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 ปี 2560.pdf

Download : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4 ปี 2560.pdf

Download : สรุปผลโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจังหวัดเพชรบุรี.pdf

Download : สรุปผลการประเมินการจัดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561.pdf

Download : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1 ปี 2561.pdf

Download : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2 ปี 2561.pdf

Download : บทวิเคราะห์ สศส._60_จังหวัด.pdf

Download : บทวิเคราะห์ โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร.pdf

Download : สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จังหวัดเพชรบุรี.pdf

Download : ข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย.pdf

Download : บทวิเคราะห์ “การสร้างการรับรู้การใช้งานอินเตอร์เน็ตจากเน็ตประชารัฐ”.pdf

Download : รายงานภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 2561.pdf

Download : รายงานภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4 2561.pdf

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔