Tabs News

  • ภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

    ภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

  • โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน กันยายน 2561

    โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ประจำเ

  • วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดเพชรบุรี

    วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดเพชรบุรี

รายงาน/บทสรุปผู้บริหาร/บทวิเคราะห์

 

Download : วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดเพชรบุรี.pdf

 

 Download :วิเคราะห์สถานการณ์ MIS ท่องเที่ยว ณ 12-8-61.pdf


 Download : วิเคราะห์สถานการณ์ MIS ข้าว ณ 12-8-61.pdf


 

Download : วิเคราะห์สถานการณ์ MIS น้ำ ณ 12-8-61.pdf


 

Download : วิเคราะห์สถานการณ์ MIS ผู้สูงอายุ ณ 12-8-61.pdf


 

Download : วิเคราะห์สถานการณ์ MIS ขยะ ณ 23-8-61.pdf

 

 

Download : บทวิเคราะห์ “การสร้างการรับรู้การใช้งานอินเตอร์เน็ตจากเน็ตประชารัฐ”.pdf

 

Download : ข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย.pdf

 

 Download : สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จังหวัดเพชรบุรี.pdf

 

Download :  บทวิเคราะห์ โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร.pdf

 

 

Download :  บทวิเคราะห์ สศส._60_จังหวัด.pdf

  

Download : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2 ปี 2561.pdf


 

Download : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1 ปี 2561.pdf

 

Download : สรุปผลการประเมินการจัดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561.pdf

 

 

Download :  แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี ฉบับที่ 2 (ปก-สารบรรณ).pdf

Download : แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) บทที่1-4.pd

Download : บทที่3.2 รายการสถิติประเด็นยุทธศาสตร์.pdf

Download : แผนปฏิบัติการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติทางการประจาปีงบประมาณ 2561.pdf

Download :  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1-2561.pdf

 

Download : สรุปผลโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจังหวัดเพชรบุรี.pdf

 

Download : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4 ปี 2560.pdf

 

Download : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 ปี 2560.pdf

 

Download : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2 ปี 2560.pdf

 

Download : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1 ปี 2560.pdf

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔