ข่าวสารและกิจกรรมของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ข่าว/ประกาศรับสมัคร

รายงาน/บทสรุปผู้บริหาร/บทวิเคราะห์

Download : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1 ปี 2560.pdf

Download : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2 ปี 2560.pdf

Download : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 ปี 2560.pdf

Download : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4 ปี 2560.pdf

Download : สรุปผลโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจังหวัดเพชรบุรี.pdf

Download : สรุปผลการประเมินการจัดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561.pdf

Download : บทวิเคราะห์ โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร.pdf

Download : สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จังหวัดเพชรบุรี (ฉบับสมบูรณ์).pdf

Download : ข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย.pdf

Download : บทสรุปผู้บริหาร ไตรมาส 1 2562.pdf

Download: การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1 ปี 2561.pdf

Download: การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2 ปี 2561.pdf

Download:การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 2561.pdf

Download:การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4 2561.pdf

Download:การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1 ปี 2562.pdf

Download:การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2 ปี 2562.pdf

Download : บทสรุปผู้บริหาร ไตรมาส 2 2562.pdf

 Download : บทสรุปผู้บริหาร ไตรมาส 3 2562.pdf

Download : บทสรุปผู้บริหาร ไตรมาส 4 2562.pdf

Download : บทสรุปผู้บริหาร ไตรมาส 1 2563.pdf

Download : บทสรุปผู้บริหาร ไตรมาส 2 2563.pdf

Download : บทสรุปผู้บริหาร ไตรมาส 3 2563.pdf

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔