• วันข้าราชการพลเรือน ปี 63

    วันข้าราชการพลเรือน ปี 63

  • ประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม  2563

    ประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2563

  • ประชุมผุ้บริหารและสถิติจังหวัด ผ่านvideo conference

    ประชุมผุ้บริหารและสถิติจังหวัด ผ่านvideo conference

Infographic

Download : สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดเพชรบุรี.pdf

Download : ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2560.pdf

Download : ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560.pdf

Download : ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน ธันวาคม 2560.pdf

Download : ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี ไตรมาส 4 ปี 2560.pdf

Download : โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย.pdf

Download : จุดติดตั้งเน็ตประช่ารัฐของจังหวัดเพชรบุรี.pdf

Download : จุดอบรมเน็ตประชารัฐจังหวัดเพชรบุรี.pdf

Download : สถานการณ์การจัดเก็บชุดข้อมูลกลาง.pdf

Download : 1ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี เดือน มกราคม 2561.pdf

Download : 2ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561.pdf

Download : 3ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี เดือน มีนาคม 2561.pdf

Download : ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี ไตรมาส 1 ปี 2561.pdf

Download : 4ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี เดือน เมษายน 2561.pdf

Download : 5ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี เดือน พฤษภาคม 2561.pdf

Download : 6ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี เดือน มิถุนายน 2561.pdf

Download : ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี ไตรมาส 2 ปี 2561.pdf

Download : 7ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี เดือน กรกฎาคม 2561.pdf

Download : 8ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี เดือน สิงหาคม 2561.pdf

Download : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ.pdf

Download : 9ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี เดือนกันยายน 2561.pdf

Download : 10ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี เดือนตุลาคม 2561.pdf

Download : ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี ไตรมาส 3 ปี 2561.pdf

Download : 11ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน 2561.pdf.pdf

 Download:สรง ธ.ค.61

 Download:ผู้สูงอายุ.pdf

 Download:บอร์ด.pdf

download:ผู้สูงอายุ.pdf

download:สำรวจเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน.pdf

download:ข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ปี62.pdf

download:แผนพัฒนาสถิติข้อมูลพื้นฐานปรับปรุงปี62.pdf

download:การลดฝุ่น pm.2.5.pdf

download:รวมเล่ม ประชากรแฝงเพชรบุรี.pdf


สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔