ข่าว/ประกาศรับสมัคร

  • การประชุมสำมมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม

    การประชุมสำมมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม

  • การประชุมสำมมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม

    การประชุมสำมมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม

  • กิจกรรมจิตอาษา

    กิจกรรมจิตอาษา

Infographic

Download : สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดเพชรบุรี.pdf

Download : ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2560.pdf

Download : ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560.pdf

Download : ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน ธันวาคม 2560.pdf

Download : ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี ไตรมาส 4 ปี 2560.pdf

Download : โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย.pdf

Download : จุดติดตั้งเน็ตประช่ารัฐของจังหวัดเพชรบุรี.pdf

Download : จุดอบรมเน็ตประชารัฐจังหวัดเพชรบุรี.pdf

Download : สถานการณ์การจัดเก็บชุดข้อมูลกลาง.pdf

Download : 1ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี เดือน มกราคม 2561.pdf

Download : 2ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561.pdf

Download : 3ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี เดือน มีนาคม 2561.pdf

Download : ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี ไตรมาส 1 ปี 2561.pdf

Download : 4ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี เดือน เมษายน 2561.pdf

Download : 5ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี เดือน พฤษภาคม 2561.pdf

Download : 6ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี เดือน มิถุนายน 2561.pdf

Download : ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี ไตรมาส 2 ปี 2561.pdf

Download : 7ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี เดือน กรกฎาคม 2561.pdf

Download : 8ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี เดือน สิงหาคม 2561.pdf

Download : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ.pdf

Download : 9ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี เดือนกันยายน 2561.pdf

Download : 10ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี เดือนตุลาคม 2561.pdf

Download : ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี ไตรมาส 3 ปี 2561.pdf

Download : 11ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน 2561.pdf.pdf

Download  :สรง ธ.ค.61

Download :ผู้สูงอายุ.pdf

Download  :บอร์ด.pdf

Download:ผู้สูงอายุ.pdf

Download:สำรวจเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน.pdf

Download:ข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ปี62.pdf

Download:แผนพัฒนาสถิติข้อมูลพื้นฐานปรับปรุงปี62.pdf

Download:การลดฝุ่น pm.2.5.pdf

Download:รวมเล่ม ประชากรแฝงเพชรบุรี.pdf


สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔