Tabs News

  • โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดเกพชรบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

    โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดเกพชรบุรี ประจำ

  • โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติเพชรบุรี

    โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติเพชรบุรี

  • โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติเพชรบุรี

    โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติเพชรบุรี

สถานการณ์การจัดเก็บชุดข้อมูลกลางทั้ง 4 เรื่อง

        สรุปสถานการณ์ตามชุดข้อมูลกลางทั้ง 4 เรื่อง

 

ดาวน์โหลด : PowerPoint Mis ณ วันที่ 20 กย 60.pdf

 

ดาวน์โหลด : ข้อมูลสถิติทางการ ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง ข้าว.xls

1.การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก .xls

พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน.xls

พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน.xls

พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน.xls

จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ .xls

2.การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน

จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด.xls

เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่เสียหาย.xls

ผลผลิตข้าวรายปีเพาะปลูก.xls

ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม.xls

เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP.xls

พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP.xls

ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP.xls

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ .xls

พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่.xls

3.การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

จำนวนสหกรณ์การเกษตร .xls

จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร.xls

4.การแปรรูป การเพิ่ม และการสร้างคุณค่า

จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน.xls

ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว,ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง.xls

5.การขนส่งสินค้าและจัดการบริหารสินค้า(Logistics)

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง (จากนาไปโรงสี).xls

6.การพัฒนาระบบการตลาด

-

 

**********************************************************

 

ดาวน์โหลด : ข้อมูลสถิติทางการ ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง ท่องเที่ยว.xls

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการท่องเที่ยว

จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย.xls

จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ.xls

ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย.xls

ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ.xls

รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด.xls

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด.xls

จำนวนที่พัก,โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด.xls

จำนวนธุรกิจที่พัก,โรงแรม,Home Stay,Guset House ที่ได้รับรองมาตรฐาน.xls

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว ผู้เยี่ยมเยือน.xls

2.พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร

จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์,ผู้นำเที่ยว 1.xls

รายชื่อกลุ่ม,ชมรม,สมาคม,ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว.xls

3.พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว/ทรัพยากร

จำนวนแผนงาน,โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.xls

จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว.xls

4.พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว

ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2556 - 2560.xls

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านห้องน้ำสาธารณะที่ได้รับรองมาตรฐ

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน.xls

ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน .xls

5.พัฒนาธุรกิจบริการท่องเที่ยว

จำนวนร้านอาหารที่ได้รับมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข.xls

จำนวนสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน (เช่น OTOP 5 ดาว

มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด .xls

จำนวนครั้งในการพัฒนาด้านการบรรจุภัณฑ์ของสินค้า OTOP ของจังหวัด.xls

6.พัฒนาการตลาด

รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด .xls

 

********************************************************** 

 

ดาวน์โหลด :  ข้อมูลสถิติทางการ ด้านสังคม เรื่อง ผู้สูงอายุ.xls

 1.การดูแลพื้นฐานของผู้อายุ

จำนวนประชากรทั้งจังหวัด .xls

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป.xls

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ .xls

จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน.xls

2.จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้

 จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ .xls

จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุ.xls

3.ส่งเสริมและพัฒนาสุขภสวะของผู้สูงอายุ

จำนวนผู้สูงอายุที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์ .xls

 

***********************************************************


ดาวน์โหลด : ข้อมูลสถิติทางการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยะ.xls

1.ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น .xls

จำนวนปัญหา เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ ปัญหามลพิษ.xls

ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ .xls

ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด.xls

ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน.xls

พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ .xls

ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง .xls

2.พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการำจัดขยะ/แปรรูปขยะ

จำนวนสถานที่กำจัดขยะ .xls

จำนวนครัวเรือน.xls

จำนวน อปท.ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย .xls

จำนวนร้านรับซื้อของเก่า .xls

จำนวนชุมชน พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ เทคโนโลยีการกำจัด แปรรูปขยะ.xls

จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ .xls

จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ.xls

3.จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ .xls

ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง .xls

จำนวนผู้เข้าร่วมกินกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ .xls

แผนการบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง.xls


 *********************************************************


ดาวน์โหลด : Metadata ข้าว_รวม.xls

ดาวน์โหลด : Metadata ท่องเที่ยว_รวม.xls

ดาวน์โหลด : Metadata ผู้สูงอายุ_รวม.xls

ดาวน์โหลด : Metadata ขยะ_รวม.xls

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    วิเคราะห์และสรุปสถารการณ์ตามชุดข้อมูลกลางทั้ง 4 เรื่อง

 

ดาวน์โหลด : infographic รวม 3 เรื่อง 4 ด้าน.pdf

ดาวน์โหลด : วิเคราะห์สถานการณ์ MIS ข้าว.pdf

ดาวน์โหลด : วิเคราะห์สถานการณ์ MIS ท่องเที่ยว.pdf

ดาวน์โหลด : วิเคราะห์สถานการณ์ MIS ผู้สูงอายุ.pdf

ดาวน์โหลด : วิเคราะห์สถานการณ์ MIS ขยะ.pdf

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔